Massage

THƯ GIÃN CHÂN HOẶC ĐẦU, CỔ, VAI GÁY (45 / 60 PHÚT): 215,000 / 270,000 VNĐ

THƯ GIÃN TOÀN THÂN (45 / 60 / 90 PHÚT): 250,000 / 300,000 / 390,000 VNĐ

THÊM ĐÁ NÓNG (60 / 90 PHÚT): 20,000 / 30,000 VNĐ

Dịch vụ khác

TOP